SIA „Velokurjers”
PRIVĀTUMA POLITIKA

Apstiprināta Rīgā, 2018.gada 15.maijā
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas un apstrādes laikā.
Sadarbojoties ar SIA Velokurjers, no personas var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Informācija ir nepieciešama tiešās sadarbības nodrošināšanai – pasūtījuma apstrādei, piegādei un norēķinu administrēšanai un/vai darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai. SIA Velokurjers personas dati tiek izmantoti ievērojot visaugstākos drošības standartus.

 

Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Velokurjers, vienotās reģistrācijas Nr. 40003516205, juridiskā adrese Viļānu iela 9-12, Rīga, LV-1003. SIA Velokurjers kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālruņa numurs 20000041 vai e-pasta adrese info@velokurjers. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA Velokurjers juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

 

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA Velokurjers klientu, sadarbības partneri, darbinieku, darba vietas kandidātu vai uzņēmuma apmeklētāju. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
 • fiziskajām personām – darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijuÅ¡ajiem un esoÅ¡ajiem);
 • SIA Velokurjers teritorijas un telpu apmeklētājiem.
SIA Velokurjers rÅ«pējas par personas privātumu un personas datu aizsardzÄ«bu, ievēro personas tiesÄ«bas uz personas datu apstrādes likumÄ«bu saskaņā ar piemērojamajiem tiesÄ«bu aktiem – Fizisko personu datu aizsardzÄ«bas likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzÄ«bu attiecÄ«bā uz personas datu apstrādi un šādu datu brÄ«vu apriti un citiem piemērojamajiem tiesÄ«bu aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus (SIA Velokurjers interneta mājas lapā, e-pasta formātā, telefoniski vai klātienē) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu apstrādes nolūki

SIA Velokurjers apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 • Pakalpojumu sniegÅ¡anai:
 • klienta identificēšanai;
 • lÄ«guma un/vai rēķina sagatavoÅ¡anai un parakstÄ«Å¡anai;
 • pakalpojumu sniegÅ¡anai;
 • garantijas saistÄ«bu izpildei;
 • klientu apkalpoÅ¡anai;
 • iebildumu izskatÄ«Å¡anai un apstrādei;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celÅ¡anai, apmierinātÄ«bas mērÄ«jumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 • SIA Velokurjers pakalpojumu kvalitātes nodroÅ¡ināšanai, iebildumu izskatÄ«Å¡anai un apstrādei, tālruņa sarunu ierakstu ietvaros. Sarunu ieraksti tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc Å¡Ä« termiņa beigām SIA Velokurjers nodroÅ¡ina pilnÄ«gu datu automātisku dzēšanu.
 • Informācijas sniegÅ¡anai valsts pārvaldes iestādēm un operatÄ«vās darbÄ«bas subjektiem ārējos normatÄ«vajos aktos noteiktajos gadÄ«jumos un apjomā;
 • Citos specifiskos nolÅ«kos, par kuriem persona tiek informēta brÄ«dÄ«, kad sniedz attiecÄ«gus datus SIA Velokurjers.
 •  
 •  

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA Velokurjers neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
 • ja attiecÄ«gajai treÅ¡ajai personai dati jānodod noslēgtā lÄ«guma ietvaros, lai veiktu kādu lÄ«guma izpildei nepiecieÅ¡amu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, kurjerpasta dienestam pasÅ«tÄ«juma piegādei ārpus SIA Velokurjers piegādes zonas)
 • ārējos normatÄ«vajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasÄ«juma, ārējos normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā un apjomā;
 • ārējos normatÄ«vajos aktos noteiktos gadÄ«jumos SIA Velokurjers likumÄ«go intereÅ¡u aizsardzÄ«bai, piemēram, vērÅ¡oties tiesā vai citās valsts institÅ«cijās pret personu, kura ir aizskārusi Å¡Ä«s likumÄ«gās intereses.
 •  

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA Velokurjers glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais lÄ«gums;
  • kamēr ārējos normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā SIA Velokurjers vai persona var realizēt savas leÄ£itÄ«mās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasÄ«bu tiesā);
  • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  • kamēr ir spēkā personas piekriÅ¡ana attiecÄ«gai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumÄ«gs pamats.
Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti.
 
 

Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības

Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA Velokurjers piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA Velokurjers likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Velokurjers pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 • rakstveida formā klātienē SIA Velokurjers birojā, uzrādot personu apliecinoÅ¡u dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar droÅ¡u elektronisko parakstu.

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA Velokurjers pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA Velokurjers atbildi personai nosūta uz viņa norādīto kontaktadresi vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.
SIA Velokurjers nodroÅ¡ina datu apstrādes un aizsardzÄ«bas prasÄ«bu izpildi saskaņā ar normatÄ«vajiem aktiem un personas iebildumu gadÄ«jumā veic lietderÄ«gās darbÄ«bas, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesÄ«bas vērsties uzraudzÄ«bas iestādē – Datu valsts inspekcijā.
 
 

Saziņa ar personu

SIA Velokurjers veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA Velokurjers veic uz noslēgtā līguma un/vai izrakstītā rēķina pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai izmaiņu saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.).
 
 

Komerciāli paziņojumi

Lai sniegtu personai informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem un jaunumiem, kas varētu personu interesēt, SIA Velokurjers var izmantot personas datus mārketinga un sakaru aktivitātēs. Persona var jebkurā brīdī atteikties no šo reklāmas sūtījumu saņemšanas kādā no veidiem:
   • nosÅ«tot e-pastu uz adresi info@velokurjers.lv ;
   • zvanot uz SIA Velokurjers biroju 20000041;
   • klātienē SIA Velokurjers birojā Lapeņu ielā 7, RÄ«gā.
SIA Velokurjers pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts personas pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var tikt veikta līdz pat vienai darba dienai.
SIA Velokurjers nekad nepieļaus personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses.
 
 

Citi noteikumi

SIA Velokurjers ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA Velokurjers interneta mājas lapā.
SIA Velokurjers interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA Velokurjers nenes atbildību.

 

PIEGĀDES

DISPEČERU CENTRS

No vēstulēm līdz mēbelēm. Droši, ātri un izdevīgi!